ΠΑΤΡΑ, 12 Μαΐου 2008

 

 

 

Προς

Πρύτανη

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ενταύθα

 

 

Κοιν.:

 

Πρόεδρο Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών,

Διευθυντή Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

 

 

 

Θέμα : Περί εφαρμογής της νομοθετικής διάταξης για την δωρεά διανομή συγγραμμάτων για το Ακ. Έτος 2008-2009

 

 

 

 

Κύριε Πρύτανη,

 

 

Με το από 11 Μαρτίου 2008 έγγραφο μου (συνημμένο 1) προς τον Διευθυντή του Τομέα Η&Υ, το οποίο κοινοποίησα και στον Πρόεδρο του Τμήματος, υπέβαλλα λίστα βιβλίων σύμφωνα με την νέα νομοθετική ρύθμιση και ζητούσα από τον Τομέα και το Τμήμα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε την Ακαδημαϊκή χρονιά 2008-09 να δώσουμε τη δυνατότητα της επιλογής από λίστα πολλαπλών συγγραμμάτων στους φοιτητές του Τμήματος μας σύμφωνα με τον σχετικό Προεδρικό Διάταγμα 226/07.

 

Επειδή μέχρι σήμερα 12 Μαΐου δεν πήρα καμία απάντηση για το θέμα αυτό, αλλά παράλληλα δεν έγινε στο Τμήμα καμία ενέργεια προς την κατεύθυνση της εφαρμογής του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος ή τουλάχιστο δεν μας ζητήθηκε να προχωρήσουμε στην κατάθεση των σχετικών λιστών, ούτε έγινε κάποια σχετική συζήτηση στον τομέα και το Τμήμα και επειδή τα χρονικά περιθώρια για τις δράσεις αυτές έχουν παρέλθει από καιρού με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ο διαθέσιμος χρόνος που θα διασφαλίσει για το Τμήμα την προς όφελος των φοιτητών έγκαιρη ενημέρωση/προετοιμασία των εμπλεκομένων στην εφαρμογή της διάταξης αυτής πράξης, Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες όντας σίγουρος για την ευαισθησία σας για την συμβολή και σημασία του καλού συγγράμματος στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Κύριε Πρύτανη,

Υπάρχει ένας πολύ πιο σοβαρός λόγος από τον παραπάνω για τον οποίο συνέταξα αυτή την ανοικτή επιστολή. Ο λόγος αυτός άπτεται  άμεσα της πολιτικής, πολιτισμικής συνεισφοράς του Πανεπιστημίου στην Ελληνική κοινωνία, άπτεται άμεσα αρχών και αξιών πάνω στις οποίες είναι δομημένα τα θεμέλια ενός Κράτους Δικαίου που αποσκοπεί σε μια αδιάβλητη Δημοκρατική λειτουργία. Πριν αναφέρω τον λόγο αυτό θα παραθέσω ένα σύνολο γεγονότων που με οδήγησαν στην κίνηση αυτή.

 

Με την από 21 Φεβρουαρίου απόφαση της (συνημμένο 2) η Σύγκλητος κοινοποίησε στην Πανεπιστημιακή κοινότητα την αντίθεση της με την νέα νομοθετική ρύθμιση και «αποφάσισε να επιδιώξει την αναστολή εφαρμογής του άρθρου 15 του Ν.3549/2007 για ένα χρόνο τουλάχιστον».

 

Στην από 29 Φεβρουαρίου ανοικτή επιστολή μου (συνημμένο 3) προς τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκού προγραμματισμού και Ανάπτυξης έθεσα το ερώτημα για το αν έχει την δυνατότητα το Πανεπιστήμιο Πατρών «να στερήσει από τον Έλληνα φοιτητή το δικαίωμα της επιλογής συγγράμματος το οποίο η Πολιτεία με σχετικό Νόμο του διασφαλίζει.» Στην επιστολή αυτή δεν δόθηκε καμία απάντηση παρά την σοβαρότητα, κατά την άποψη μου, του θέματος.

 

Με την από 6 Μαρτίου ενημέρωση σας προς την Πανεπιστημιακή κοινότητα (συνημμένο 4) για την 57η Σύνοδο των Πρυτάνεων μας κάνατε γνωστό πως το Πανεπιστήμιο Πατρών «µε βάση την απόφαση της Συγκλήτου του, έθεσε το θέμα της αναβολής ισχύος τουλάχιστον για ένα ακαδημαϊκό έτος της εφαρμογής του Προεδρικού  Διατάγματος για τη διανομή των συγγραμμάτων.» όπως επίσης και ότι ο κ. Υπουργός, απαντώντας στα αιτήματα της Συνόδου, «δεν δέχτηκε καμία, αλλαγή, αναβολή εφαρμογής διατάξεων ή τροποποίηση του Νόμου 3549/2007 και ζήτησε την ταχεία εφαρμογή του ώστε να εντοπιστούν οι δυσχέρειες και να επανεξεταστούν όλες οι σχετικές ενστάσεις.»

 

Με την από 7 Μαρτίου κοινοποίηση της απόφασης της Συγκλήτου (συνημμένο 5) μας ενημερώσατε πως η Σύγκλητος με βάση τις εισηγήσεις πολυαρίθμων εκπροσώπων θεσμικών οργάνων διαπίστωσε πως «το Π.∆. εμφανίζει δύο ειδών προβλήματα:

α) Προβλήματα συνολικού προσανατολισμού, …και β) Τεχνικά προβλήματα …» και πως το «σύνολο των προβλημάτων αυτών, οδηγεί» κατά την άποψη της  «σε ολοκληρωτική αδυναμία εφαρμογής του Π.∆. 226/07.» και ότι η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, «δηλώνει απερίφραστα ότι δεν έχει και δεν αναλαμβάνει κανένα μερίδιο ευθύνης για την αδυναμία εφαρμογής αυτή

 

Στην επανειλημμένη αίτηση μου τόσο στα πλαίσια συζητήσεων των θεσμικών οργάνων (συνημμένο 6), συλλογικών οργάνων (σύλλογος μελών ΔΕΠ), αλλά και κοινοποιημένων στην Πανεπιστημιακή κοινότητα μηνυμάτων μου (συνημμένο 7, συνημμένο 8) για τεκμηρίωση της παραπάνω θέσης δεν πήρα καμία απάντηση.

 

 

Κύριε Πρύτανη,

Επειδή από όλα τα παραπάνω γεγονότα διαφαίνεται πως έχει δημιουργηθεί στα αρμόδια όργανα, στο προσωπικό, αλλά και στη Πανεπιστημιακή κοινότητα η πεποίθηση πως μπορεί το Πανεπιστήμιο Πατρών, πιθανόν στα πλαίσια της αυτοτέλειας του, να αρνηθεί την εφαρμογή του σχετικού με τα συγγράμματα Νόμου αλλά και γενικότερα κάθε Νόμου της Ελληνικής Πολιτείας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα αρμόδια όργανα να μην κινούν τις σχετικές διαδικασίες για την έγκαιρη ενημέρωση/προετοιμασία των εμπλεκομένων στην εφαρμογή της διάταξης για τα συγγράμματα πράξης,

αλλά πρωτίστως επειδή όλη αυτή η κατάσταση περνάει επικίνδυνα για ένα Δημοκρατικό Πολίτευμα μηνύματα στους φοιτητές μας οι οποίοι θα κληθούν να αποτελέσουν την  ηγεσία της αυριανής κοινωνίας μας, σας παρακαλώ να ενημερώσετε την Πανεπιστημιακή κοινότητα για την θέση του Πανεπιστημίου Πατρών επί του εν λόγω θέματος, καθώς «όπου γαρ μη νόμοι άρχουσιν, ουκ έστι πολιτεία,» (Πολιτικά, 1292a 32-37).

 

 

 

Με τιμή

 

 

Κλεάνθης Θραμπουλίδης

Αν. Καθηγητής